Regulamin serwisu OLX.pl

 1. Postanowienia wstępne
 2. Definicje
 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
 4. Ogłoszenia
 5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń
 6. Zasady odpowiedzialności
 7. Płatności
 8. Postępowanie reklamacyjne
 9. Postanowienia końcowe

Załączniki do regulaminu

 1. Polityka prywatności
 2. Przedmioty zabronione
 3. Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych w Serwisie OLX.pl
  3a. Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych na stronie głównej w Serwisie OLX.pl
 4. Pakiety Ogłoszeń w Serwisie OLX.pl
 5. Faktury w wersji elektronicznej
 6. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu
 7. Cennik opłat za dodanie Ogłoszenia w kategoriach płatnych
 8. Zasady usługi Płatnego Odświeżenia Ogłoszeń
 9. Zasady usługi Pakietów Promowań
 10. Zasady zamieszczania Logo w Ogłoszeniu w kategorii Praca w Serwisie OLX.pl
1. Postanowienia wstępnedo góry
 • Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę Grupa OLX Sp. z o. o. na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie OLX.pl.
 • Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu OLX.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
2. Definicjedo góry

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Operator — spółka Grupa OLX Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, NIP: 7792433421, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem pomoc@olx.pl;

Serwis OLX.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą OLX.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej OLX.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora;

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny – „Mój OLX”);

Limit – dopuszczalna liczba darmowych Ogłoszeń przewidziana dla danej kategorii Ogłoszenia, po przekroczeniu której, w celu zamieszczenia kolejnego Ogłoszenia w Serwisie konieczne jest wykupienie Pakietu; Limity dla poszczególnych kategorii Ogłoszeń zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 4;

Pakiet Ogłoszeń – zestaw płatnych Ogłoszeń nabywany przez Użytkownika po przekroczeniu Limitu. Rodzaje Pakietów Ogłoszeń, zasady ich zakupu i korzystania z Ogłoszeń w ramach Pakietu Ogłoszeń określone zostały w załączniku nr 4;

Pakiet Promowań – zestaw płatnych usług promowań Ogłoszeń, takich jak: wyróżnianie, odświeżanie. Rodzaje Pakietów Promowań, zasady ich zakupu i korzystania zostały określone w załączniku nr 9;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu OLX, określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisudo góry
 • Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 • Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 • Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia
 • Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru, a treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać, czy Towarem jest określony komplet czy pojedynczy Towar oraz wskazywać czy określona przez Użytkownika cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Towaru. Możliwe jest jednak dodanie w treści Ogłoszenia informacji o dostępności Towaru w różnych kolorach. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Dotyczy to również Ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed upływem 14 dni od daty dodania Ogłoszenia. Nadto, ilość Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika jest odpowiednio ograniczona przez Serwis. Więcej informacji tutaj.
 • Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej publikacja Ogłoszenia w Serwisie w liczbie nieprzekraczającej Limitu jest bezpłatna. Przekroczenie Limitu oznacza obowiązek wykupienia przez Użytkownika Pakietu Ogłoszeń, chyba, że Limit przekroczony został tylko o jedno Ogłoszenie, w takim przypadku stosuje się opłaty przewidziane w Załączniku nr 4.
 • Po przekroczeniu Limitu Użytkownik otrzymuje komunikat z informacją o jego przekroczeniu oraz o konieczności dokonania opłaty, o której mowa w ust. 5 lub o konieczności wykupu Pakietu Ogłoszeń.
 • Ogłoszenia zamieszczane w kategorii Praca, w kategorii Nieruchomości w podkategoriach: Mieszkania sprzedaż, Mieszkania zamiana, Domy sprzedaż, Domy zamiana, Działki sprzedaż, Działki zamiana, Biura i lokale sprzedaż, Biura i lokale zamiana, Hale i magazyny sprzedaż, Garaże i parkingi sprzedaż, Garaże i parkingi zamiana, Pozostałe nieruchomości sprzedaż, Pozostałe nieruchomości zamiana, w kategorii Motoryzacja w podkategoriach: Samochody osobowe, Dostawcze i Ciężarowe, Motocykle i Skutery, w kategorii Rolnictwo w podkategoriach: Ciągniki, Maszyny rolnicze podlegają opłacie określonej w Cenniku, Załącznik nr 7.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 • Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.
 • Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych.
 • Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
 • Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.
 • Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu OLX materiałów wymaga każdorazowo zgody Grupy OLX i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Grupy OLX. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie OLX w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu OLX, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Grupy OLX.
4. Ogłoszenia - Kontodo góry
 • Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.
 • W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
 • Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu OLX.pl. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
 • Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 • W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 • Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
 • Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
 • Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: pomoc@olx.pl.
 • Świadczenie usług przez Operatora w ramach publikacji Ogłoszenia w Serwisie dla Użytkownika nieposiadającego Konta, ma charakter terminowy i trwa przez okres 30 dni, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję Ogłoszenia i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym w panelu administracyjnym Ogłoszenia, poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: pomoc@olx.pl.
 • Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4. ust 4. umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.
5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń do góry
 • Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie OLX.pl wymaga:
  • wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu OLX.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie
  • dokonania aktywacji Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się po dodaniu Ogłoszenia. Natomiast aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) zgodnie z punktem 8 Regulaminu
  • w przypadku przekroczenia Limitu - wykupienia Pakietu Ogłoszeń lub dokonania opłaty, o której mowa w punkcie 3 ust. 5
 • Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady 30 dni. Po upływie 14 dni od rozpoczęcia Emisji Ogłoszenia w Serwisie, Użytkownik może nieodpłatnie odświeżyć Ogłoszenie, za wyjątkiem Ogłoszeń zamieszczanych w kategorii Praca oraz Usługi i Firmy.
 • Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
 • Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim (nie dotyczy ogłoszeń zamieszczanych w kategorii Praca).
 • W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Adres e-mail, numer telefonu lub numer komunikatora internetowego mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w sposób naruszający niniejsze postanowienie mogą być usunięte.
 • Ogłoszenie nie może dotyczyć poszukiwania Towaru. Nie dotyczy to kategorii Usługi i Firmy (oferty firm).
 • Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim, dotyczy to w szczególności kategorii Praca.
 • W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (z wyłączeniem kategorii, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
 • Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
 • Po upływie 30 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z Mój OLX.
 • W czasie zamieszczania lub publikacji Ogłoszenia , Użytkownik może skorzystać z dodatkowej, płatnej usługi tzw. Odświeżenia Ogłoszenia. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez Użytkownika z przedmiotowej usługi oraz jej zakupu określone zostały w załączniku nr 8 do Regulaminu.
 • Operator uprawniony jest do przyznawania Użytkownikowi np. w ramach akcji promocyjnych, czy konkursów, punktów rabatowych, które wykorzystać można w terminie 90 dni od dnia ich uzyskania. Jeden punkt rabatowy uprawnia do obniżenia o 1 zł brutto opłatę za wyróżnienie Ogłoszeń, usługi Płatnego Odświeżenia Ogłoszeń oraz usługi Pakietów Promowań.
6. Zasady odpowiedzialnoścido góry
 • Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie OLX.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 • Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 • Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
 • Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  • powszechnie uznane za obraźliwe,
  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  • wprowadzające w błąd.
 • Operator nie odpowiada za:
  • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  • działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
  • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
  • usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, o których mowa w pkt. 3.10 Regulaminu, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.
  • Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.
 • W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu OLX wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może uzależnić korzystanie z OLX od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika
7. Płatnoścido góry
 • Użytkownik może korzystać w Serwisie z usług płatnych i bezpłatnych. Zapłata za usługi płatne następuje z góry w jeden z poniższych sposobów:
  • poprzez złożenie swojemu dostawcy usług płatniczych zlecenia płatniczego za pośrednictwem funkcjonalności obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych Operatora, np. przelew online (tzw. płatności pay-by-link), płatność internetowa kartą płatniczą;
  • poprzez skorzystanie z tzw. usług SMS Premium (usług o podwyższonej opłacie);
  • poprzez zlecenie płatności z wykorzystaniem portfela OLX (tj. prowadzonej przez Operatora zgodnie z ust. 2 poniżej ewidencji środków służących dokonywaniu zapłaty za usługi płatne świadczone w ramach Serwisu).
 • Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z portfela OLX w celu dokonywania zapłaty za płatne usługi świadczone w ramach Serwisu. Wpłata środków na portfel OLX może nastąpić w sposób wskazany w ust. 1.1 powyżej z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu. W celu dokonania zapłaty z wykorzystaniem środków z portfela OLX Użytkownik powinien wybrać portfel OLX jako formę płatności oraz zatwierdzić dokonywaną płatność.
 • Operator zapewnia Użytkownikowi dostęp do informacji o aktualnym saldzie portfela OLX w Serwisie w zakładce „Mój OLX” – „Stan konta”.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać zwrotu środków wpłaconych na portfel OLX. W tym celu powinien przekazać wniosek o zwrot środków wiadomością poczty elektronicznej na adres: pomoc@olx.pl lub listem poleconym na adres: Grupa OLX Sp. z o. o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań. Zwrot dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
 • W przypadku rozwiązania umowy przez Użytkownika zgodnie z pkt. 4 ust. 8 Regulaminu, Użytkownik powinien niezwłocznie złożyć wniosek o zwrot salda portfela OLX w sposób wskazany w ustępie poprzedzającym. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika będącego konsumentem zgodnie z pkt. 4 ust. 10 Regulaminu zwrot salda portfela OLX zostaje dokonany w terminie 30 dni, na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
 • Operator zapewnia Użytkownikowi możliwość zarejestrowania danych karty płatniczej w celu umożliwienia dokonywania zapłaty zgodnie z ust. 1.1 powyżej bez konieczności każdorazowego podawania pełnych danych karty. W celu dokonania płatności z wykorzystaniem danych karty zarejestrowanej zgodnie z niniejszym ustępem, Użytkownik powinien wybrać zarejestrowaną kartę płatniczą z listy oraz podać kod CVC lub CVV w celu potwierdzenia dokonywanej płatności. Transakcja płatnicza jest wykonywana na zasadach określonych dla płatności internetowej kartą płatniczą w ust. 1.1 powyżej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć dane zarejestrowanej karty płatniczej z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 • Użytkownik może posiadać nie więcej niż 10 zarejestrowanych kart płatniczych.
 • Operator nie pobiera opłaty z tytułu prowadzenia portfela OLX ani z tytułu zarejestrowania danych karty płatniczej.
8. Postępowanie reklamacyjnedo góry
 • Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 • Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: pomoc@olx.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Grupa OLX Sp. z o. o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań z dopiskiem "reklamacja OLX.pl".
 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
9. Postanowienia końcowedo góry
 • Regulamin dostępny jest w Serwisie OLX.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 • O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu OLX.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu OLX.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 • O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu OLX.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 • Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając nasz adres: pomoc@olx.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Polityka ochrony prywatności użytkownika serwisu OLX.pl do góry

 • ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I ZGODA NA POSTANOWIENIA
  • Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest spółka Grupa OLX Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000568963, numerze identyfikacji podatkowej NIP 7792433421, REGON: 362117960 (zwana dalej "Operatorem").
  • Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Operatora i prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, powołanego przez Operatora. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Operatora.
  • Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Operatora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.olx.pl i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w Serwisie, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  • Użytkownik, który korzysta z Serwisu, pobiera aplikację mobilną lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu OLX.pl oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie OLX.pl lub aplikacji mobilnej, może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Serwisu, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Operatora. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.
 • GROMADZENIE, POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH
  • Użytkownicy zakładający Konto w Serwisie mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika. W przypadkach zainteresowania ofertą Użytkownika utworzone profile umożliwiają kontakt pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. W przypadku logowania się do Serwisu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej, np. Facebook Connect, Operator w ramach Serwisu pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika.
  • Operator w ramach Serwisu OLX.pl może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia kupującemu i sprzedającemu zawarcie transakcji, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu. Wszystkie dane konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia wymagane będą także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane w Ogłoszeniach udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienie danych osobowych w Ogłoszeniu, w szczególności adresu i dokładnej lokalizacji.
  • Operator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkownika, np. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w przypadku, gdy uczestniczy on w grach, quizach lub promocjach marketingowych oferowanych bezpośrednio w Serwisie lub sponsorowanych przez niego serwisach zewnętrznych. Operator w ramach Serwisu OLX.pl ma również możliwość przetwarzania danych dotyczących skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych, w tym oglądanych i klikanych reklam, zarówno bezpośrednio w Serwisie, jak i w serwisach zewnętrznych.
  • Operator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Operator jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
  • Operator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Serwisu lub usług podmiotów zewnętrznych.
  • Operator jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.
 • ADRES IP, PLIKI COOKIES I NUMERY IDENTYFIKACYJNE URZĄDZEŃ MOBILNYCH
  • Operator jest uprawniony do gromadzenia w ramach Serwisu danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
  • Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Serwisu tak, aby możliwe było np. korzystanie z Serwisu bez konieczności ponownego logowania się. Operator zbiera w ramach Serwisu zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
  • Operator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.
 • WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH
  • Operator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Serwisie w następujących celach:
   • zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
   • dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;
   • monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Ogłoszenia oraz zarządzanie ruchem w Serwisie;
   • kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
   • przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;
   • egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć; oraz
   • oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania czy lokalizacji.
  • Operator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.
  • Operator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników serwisu. Wiadomości są dostępne do 120 dni. Po tym terminie są usuwane z serwera.
 • UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  • Operator może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez przedsiębiorstwo Operatora.
  • Operator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
   • Operator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności.
   • Operator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym Serwis w walce z oszustwami i nadużyciami w Serwisie w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu zgodnie w wymogami prawa.
  • W ramach przyjętej Polityki Prywatności Operator zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Serwisu.
  • Operator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.
 • METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA
  • Użytkownicy, którzy utworzyli Konto lub zamieszczają na nim Ogłoszenia, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie są poprawne. Dane Ogłoszeń mogą być modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika w sekcji „Mój OLX” na stronie internetowej/w aplikacji mobilnej Serwisu.
  • Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu, np. Google Adwards, umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na stronie http://www.youronlinechoices.com lub http://www.networkadvertising.org.
  • Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (firmy stron innych nie bezpośrednio odwiedzane) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.
 • BEZPIECZEŃSTWO

  Wszystkie zbierane przez Operatora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Operatora wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Przedmioty zabronionedo góry

Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika ofert dotyczących obrotu następującymi przedmiotami (przedmioty zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi przedmiotami:

 • Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
 • Gadżety erotyczne (np. wibratory, lalki itp.).
 • Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 • Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
 • Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
 • Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;
 • Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);
 • Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
 • Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
 • Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony.
 • Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
 • Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce;
 • Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
 • Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;
 • Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 • Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
 • Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:
  • Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;
  • Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;
  • Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;
  • Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;
 • Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
 • Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:
  • tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione,
  • naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
 • Konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym:
  • Konta komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ);
  • Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail);
  • Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont;
 • Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
 • Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);
 • Dane osobowe lub listy adresów e-mail;
 • Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 • Karty NC+, Cyfrowy Polsat;
 • Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
 • Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;
 • Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
 • Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;
 • Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
 • Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w pkt. 1 niniejszej listy przedmiotów zakazanych;
 • Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.
 • Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.
 • Bilety na mecze piłki nożnej.
 • Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej
 • Leki znajdujące się na liście Ministerstwa Zdrowia w tym OTC, preparaty mlekozastępcze, leki dostępne tylko w aptekach oraz środki zawierające substancje czynne. Dotyczy to również preparatów dostępnych wyłącznie za granicą i niedopuszczonych do sprzedaży w Polsce. Wyjątek stanowią suplementy diety, witaminy, leki ziołowe lub homeopatyczne
 • Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).
 • Ofert pracy:
  • będących udziałem w systemach partnerskich (np. praca poprzez klikanie w linki)
  • wymagających wpłaty zaliczki
 • Konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier (np. Steam, Origin), konta w grach online, czas im poświęcony oraz wszelkie elementy stworzone przez użytkowników w tych grach (np. postacie, itemy) oraz klucze seryjne do tych gier.
 • E-papierosy oraz płyny do nich (tzw. liquidy)
 • Zarejestrowane karty SIM.

Zamieszczanie Ogłoszeń następujących rodzajów Towarów jest dopuszczalne, o ile przedmioty te spełniają określone poniżej warunki a zamieszczony na stronie Ogłoszenia opis Towaru zawiera wskazane treści (Towary dopuszczone warunkowo):

Lp.Rodzaj towaruWarunki
1 Zwierzęta inne niż wymienione w punkcie 13 powyższej listy przedmiotów zakazanych Sprzedający musi zagwarantować bezpieczne i humanitarne warunki transportu (najlepiej odbiór osobisty)
2 Dekodery NC+ i Cyfrowy Polsat Dekoder nie może być własnością operatorów NC+ lub Cyfrowego Polsatu
3 Publikacje w formie elektronicznej (np. książki, wiersze, poradniki, tzw. e-booki) Sprzedający musi być wyłącznym autorem publikacji lub jej wydawcą.
4 Oprogramowanie na licencji OEM Sprzedaż oprogramowania nie może naruszać licencji OEM
5 Oprogramowanie posiadające Powszechną Licencję Publiczną GNU (GNU General Public License, tzw. GNU GPL) Sprzedaż oprogramowania nie może naruszać warunków licencji GNU GPL
6 Instrukcje obsługi sprzętu itp. Instrukcja może być sprzedawana razem ze sprzętem, którego dotyczy albo jako odrębny przedmiot, wówczas musi być oferowana w oryginalnej wersji papierowej lub na oryginalnym nośniku rozpowszechnianym przez producenta (tj. nie może to być kopia, w tym także elektroniczna)
7 Broń palna i jej istotne części Broń rozdzielnego ładowania (nie na amunicję scaloną) wytworzona przed rokiem 1885 lub jej replika
8 Amunicja (np. pociski, miny, granaty) lub jej istotne części Amunicja jest pozbawiona cech bojowych, nie jest wypełniona materiałami wybuchowymi, chemicznymi, obezwładniającymi lub zapalającymi ani innymi substancjami, których działanie może zagrażać życiu lub zdrowiu
9 Wiatrówki Energia pocisku nie może przekroczyć wartości 17 J
10 Niewypełnione (czyste) karty gwarancyjne Karta gwarancyjna nie może być samodzielnym przedmiotem sprzedaży, musi być dołączona do konkretnego przedmiotu, którego dotyczy gwarancja
11 Bony (talony) na usługi Bony (talony) muszą dotyczyć wyłącznie usług, a ich wartość powinna obejmować całość kwoty należnej za usługę
12 Bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe Cena biletu musi być taka sama jak nominalna, nadrukowana na bilecie cena. W przypadku wymiany wartość przedmiotu musi być taka sama lub niższa jak nominalna, nadrukowana na bilecie cena.

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych w Serwisie OLX.pldo góry

Ogłoszenie Wyróżnione - to Ogłoszenia w serwisie OLX.pl, które przez kilka dni (7 lub 30 w zależności od wybranej opcji) są wyróżnione na tle innych Ogłoszeń kolorowym tłem jak i pozycją na początkowej liście Ogłoszeń. Wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie.

Potwierdzenie Zamówienia - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Wyróżnienia Ogłoszenia.

 • Wyróżnienie Ogłoszenia polega na dodaniu do niego kolorowego tła w ramach publikowanej listy wszystkich Ogłoszeń i wyświetleniu go rotacyjnie w tzw. sekcji Ogłoszeń wyróżnionych.
 • Po dokonaniu zakupu Ogłoszenia Wyróżnionego Serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie Wyróżnione wydawanym przez OLX.pl.
 • Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione zostanie ujawniona podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia.
 • Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione uzależniona jest od kategorii w której zostaje zamieszczone oraz od czasu trwania Ogłoszenia. Szczegółowy cennik do wglądu tutaj.
  Wyróżnione Ogłoszenia - cennik
  Wybierz kategorię aby zobaczyć ceny
 • Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu OLX.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 • Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.
 • Aby otrzymać fakturę za usługę wyróżnienia Ogłoszenia należy wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw e-fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.
 • Do każdego zrealizowanego zakupu usługi wyróżnienia Ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.
 • Publikacja Ogłoszenia Wyróżnionego następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Wyróżnione Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie OLX.pl.
 • Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Wyróżnionego Ogłoszenia w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową.
 • Ogłoszenie Wyróżnione będzie publikowane w Serwisie przez okres wybrany przez Użytkownika.
 • W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia Wyróżnionego przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.
 • Ogłoszenia Wyróżnione niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata będzie zwracana na konto Użytkownika, w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług Serwisu, w terminie 90 dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia ( jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN). Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za aktywację Ogłoszenia Wyróżnionego.
 • W razie zmian w treści Ogłoszenia Wyróżnionego dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia Wyróżnionego. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienie.
 • Niniejszy załącznik nr 3 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu OLX.pl.

Załącznik nr 3a do Regulaminu – Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych na stronie głównej w Serwisie OLX.pldo góry

Ogłoszenie Wyróżnione na stronie głównej - to Ogłoszenia w serwisie OLX.pl, które przez 7 dni są wyróżnione na stronie głównej serwisu olx.pl. Wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie.

Potwierdzenie Zamówienia - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Wyróżnienia Ogłoszenia na stronie głównej.

 • Wyróżnienie Ogłoszenia na stronie głównej polega na wyświetleniu go rotacyjnie w tzw. sekcji Ogłoszeń wyróżnionych na stronie głównej.
 • Po dokonaniu zakupu Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej Serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Ogłoszenie Wyróżnione na stronie głównej wydawanym przez OLX.pl.
 • Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione na stronie głównej zostanie ujawniona podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia.
 • Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione na stronie głównej uzależniona jest od kategorii w której zostaje zamieszczone oraz od czasu trwania Ogłoszenia. Szczegółowy cennik do wglądu tutaj.
  Wyróżnione Ogłoszenia na stronie głównej - cennik
  Wybierz kategorię aby zobaczyć ceny
 • Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu OLX.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 • Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.
 • Aby otrzymać fakturę za usługę wyróżnienia Ogłoszenia na stronie głównej należy wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw e-fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.
 • Do każdego zrealizowanego zakupu usługi wyróżnienia Ogłoszenia na stronie głównej należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.
 • Publikacja Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Wyróżnione Ogłoszenie na stronie głównej nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie OLX.pl.
 • Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Wyróżnionego Ogłoszenia na stronie głównej w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową.
 • Ogłoszenie Wyróżnione na stronie głównej będzie publikowane w Serwisie przez okres 7 dni.
 • W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.
 • Ogłoszenia Wyróżnione na stronie głównej niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata będzie zwracana na konto Użytkownika, w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług Serwisu, w terminie 90 dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia ( jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN). Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za aktywację Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej.
 • W razie zmian w treści Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienie.
 • Niniejszy załącznik nr 3a stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu OLX.pl.

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Pakiety Ogłoszeń w Serwisie OLX.pldo góry

 • Pakiet Ogłoszeń obowiązuje dla jednej lub łącznie dla kilku kategorii Ogłoszeń, zwanych dalej „Zestawem Kategorii”.
 • Wartość Limitu aktywnych ogłoszeń dla każdej kategorii opisana jest poniżej w formie tabeli. Nie dotyczy to kont biznesowych, dla których wartość limitu wynosi 0.
  Kategoria Limit
  Motoryzacja ⁄Samochody na części
  1
  Motoryzacja ⁄Pozostała motoryzacja
  5
  Motoryzacja ⁄Części samochodowe, Części motocyklowe, Opony i Felgi, Sprzęt car audio
  3
  Nieruchomości ⁄Mieszkania > Wynajem, Domy > Wynajem, Działki > Wynajem, Biura i lokale > Wynajem, Garaże > Wynajem, Hale i magazyny > Wynajem, Pozostałe nieruchomości > Wynajem
  1
  Usługi i Firmy /Usługi, Współpraca biznesowa
  1
  Usługi i Firmy /Wyposażenie firm
  2
  Ślub i Wesele /Usługi ślubne
  1
  Rolnictwo /Części do maszyn rolniczych
  3
  Rolnictwo ⁄ Opony rolnicze
  3
  Dom i Ogród ⁄ Materiały budowlane
  2
  Dom i Ogród ⁄ Ogrzewanie
  2
  Dom i Ogród ⁄ Wyposażenie wnętrz
  2
  Dom i Ogród ⁄ Pozostałe
  2
  Dom i Ogród ⁄ Narzędzia
  3
  Dom i Ogród ⁄ Ogród
  3
  Dom i Ogród ⁄ Sprzęt AGD
  3
  Dom i Ogród ⁄ Zdrowie
  3
  Dom i Ogród ⁄ Meble
  5
 • Użytkownik ma prawo wyboru spośród kilku dostępnych rodzajów Pakietów Ogłoszeń obowiązującego dla danej kategorii Ogłoszeń lub Zestawu Kategorii.
 • Wysokość opłat i rodzaje Pakietów Ogłoszeń obowiązujących dla poszczególnych kategorii Ogłoszeń lub Zestawu Kategorii opisana jest poniżej w formie tabel. Podane ceny są cenami brutto, za wyjątkiem kategorii Praca.
  Wybierz kategorię aby zobaczyć ceny
  Kategoria Pakiet Ogłoszeń
  Pakiet
  10
  Pakiet
  20
  Pakiet
  50
  Motoryzacja ⁄Samochody na części
  70 zł
  100 zł
  200 zł

  Kategoria Cena za 1 ogłoszenie ponad Limit
  PayU SMS
  Motoryzacja ⁄Samochody na części
  10 zł
  19,68 zł
  Motoryzacja ⁄Pozostała motoryzacja
  8 zł
  17,22 zł
  Motoryzacja ⁄Części samochodowe, Części motocyklowe, Opony i Felgi, Sprzęt car audio
  5 zł
  11,07 zł
  Nieruchomości ⁄Mieszkania > Wynajem, Domy > Wynajem, Działki > Wynajem, Biura i lokale > Wynajem, Garaże > Wynajem, Hale i magazyny > Wynajem, Pozostałe nieruchomości > Wynajem
  15 zł
  30,75 zł
  Usługi i Firmy
  19,99 zł
  39,36 zł
  Ślub i Wesele /Usługi ślubne
  19,99 zł
  39,36 zł
  Rolnictwo /Części do maszyn rolniczych
  5 zł
  11,07 zł
  Rolnictwo /Opony rolnicze
  5 zł
  11,07 zł
  Dom i Ogród ⁄Materiały budowlane, Meble, Narzędzia, Ogrzewanie
  5 zł
  9,84 zł
  Dom i Ogród ⁄Ogród, Sprzęt AGD
  3 zł
  6,15 zł
  Dom i Ogród ⁄Pozostałe, Wyposażenie wnętrz, Zdrowie
  2 zł
  4,92 zł

 • Operator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat za poszczególne Pakiety Ogłoszeń. Zmiany te następują w trybie i na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu.
 • Operator zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat za poszczególne Pakiety Ogłoszeń, w ramach ograniczonych czasowo promocji – na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.
 • Płatności za Pakiety Ogłoszeń mogą być dokonywane za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Serwisie OLX.pl, w tym za pomocą narzędzi udostępnionych przez operatora płatności w ramach usługi płatniczej.
 • Po dokonaniu zakupu Pakietu Ogłoszeń, Użytkownik za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres zarejestrowany w Serwisie otrzyma potwierdzenie zamówienia Pakietu Ogłoszeń. Aktywacja Ogłoszenia możliwa jest po wykupieniu Pakietu Ogłoszeń.
 • Po aktywacji Pakietu Ogłoszeń limit aktywnych Ogłoszeń jest zwiększany do 500.
 • Każda aktywacja albo przedłużenie Ogłoszenia powoduje zmniejszenie Pakietu Ogłoszeń o 1 jednostkę.
 • Pakiet Ogłoszeń jest ważny przez 90 dni od chwili jego aktywacji, z wyłączeniem kategorii Dom i Ogród, w której Pakiet Ogłoszeń jest ważny 30 dni. Po tym okresie wykupiony przez Użytkownika Pakiet Ogłoszeń ulega dezaktywacji.
 • W przypadku usunięcia Ogłoszenia przez Operatora z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, wykorzystana jednostka w ramach wykupionego Pakietu Ogłoszeń nie podlega zwrotowi. Powyższa zasada dotyczy również pojedynczego przekroczenia przez Użytkownika Limitu bezpłatnych Ogłoszeń.
 • Użytkownikom wystawiane są faktury związane z zakupem Pakietu Ogłoszeń wyłącznie na ich żądanie.
 • Aby otrzymać fakturę za wykupienie Pakietu Ogłoszeń Użytkownik powinien w ciągu 7 dni od daty zakupu Pakietu Ogłoszeń wysłać poprzez zakładkę „Płatności do faktury” w Mój OLX wniosek zawierający odpowiednie dane (Imię, Nazwisko, Adres Firmy, NIP oraz ID płatności).

Załącznik nr 5 – Faktury w wersji elektronicznejdo góry

 • Użytkownicy w celu otrzymania faktur powinni wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.
 • Płatności umożliwiające wystawienie faktury będą dostępne przez 6 miesięcy w zakładce "Płatności do faktury".
 • Faktury wystawione w danym miesiącu obejmują należności za ten miesiąc. Faktury wystawione po upływie 7 dni od zakończenia miesiąca będą zawierać dodatkową adnotację: „Faktura została wystawiona na żądanie klienta po upływie 7 dni od wykonania usługi. Podatek należny wykazany na fakturze został rozliczony we właściwym okresie rozliczeniowym, poprzedzającym jej wystawienie”.
 • Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie.
 • Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 • Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.
 • Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:
  • edycję treści dokumentu,
  • komentowanie,
  • wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,
  • montaż dokumentu,
  • kopiowanie zawartości dokumentu,
  • wydzielanie stron.
 • Operator zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane w punkcie 5 i 6 powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej.
 • Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Użytkownik, który chce otrzymać fakturę w formie papierowej będzie miał taką możliwość w zakładce „Płatności do faktury”. Wybranie takiej formy wyklucza późniejsze wnioskowanie o fakturę w formie elektronicznej i odwrotnie: wybranie faktury w formie elektronicznej uniemożliwia wybranie formy papierowej.
 • Faktury w formie elektronicznej, jak i papierowej zawierają podatek VAT w wysokości stawki podstawowej.
 • Faktury w formie elektronicznej będą dostępne w panelu administracyjnym konta Użytkownika przez okres 7 lat.

Załącznik nr 6 - Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniudo góry

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta lub publikacja Ogłoszenia) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: pomoc@olx.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia).

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Grupa OLX Sp. z o. o.
ul. Królowej Jadwigi 43
61-872 Poznań
pomoc@olx.pl

Ja ................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu OLX.pl. Data zawarcia umowy to ................................................

Załącznik nr 7 - Cennik opłat za dodanie Ogłoszenia w kategoriach płatnychdo góry

 • Opłata ma charakter ryczałtowy, tzn. jest stała niezależnie od wartości Towaru czy ustalonych cen.
 • Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT).
  Kategoria Opłata za dodanie Ogłoszenia
  PayU SMS
  Motoryzacja ⁄Samochody osobowe, Dostawcze i Ciężarowe
  24,99 zł cena do 5000 zł
  29,99 zł cena 5000 zł - 15000 zł
  34,99 zł cena 15000 zł - 25000 zł
  39,99 zł cena pow. 25000 zł
  46,74 zł cena do 5000 zł
  59,04 PLN cena 5000 zł - 15000 zł
  68,88 zł cena 15000 zł - 25000 zł
  78,72 PLN cena pow. 25000 zł
  Motoryzacja ⁄Motocykle i skutery
  14,99 zł
  30,75 zł
  Motoryzacja /Przyczepy i pojazdy użytkowe
  27,99 zł
  59,04 zł
  Nieruchomości ⁄Mieszkania sprzedaż, Mieszkania zamiana, Domy sprzedaż, Domy zamiana, Działki sprzedaż, Działki zamiana, Biura i lokale sprzedaż, Biura i lokale zamiana, Hale i magazyny sprzedaż
  34,99 zł
  68,88 zł
  Nieruchomości ⁄Garaże i parkingi sprzedaż, Garaże i parkingi zamiana, Pozostałe nieruchomości sprzedaż, Pozostałe nieruchomości zamiana
  19,99 zł
  39,36 zł
  Rolnictwo ⁄Ciągniki
  29,99 zł
  59,04 zł
  Rolnictwo ⁄Maszyny rolnicze
  29,99 zł
  59,04 zł
  Praca ⁄Kasjer / ekspedient, Praca za granicą, Magazynier, Franczyza / Własna firma, Produkcja, Administracja biurowa, IT / telekomunikacja, Przedstawiciel handlowy, Obsługa klienta / call center
  72,57 zł
  140,22 zł
  Praca ⁄Hotelarstwo, Pozostałe, Budowa / remonty, Kelner / barman, Kucharz, Pomoc kuchenna / zmywak, Mechanik / blacharz / lakiernik, Pozostałe oferty pracy, Edukacja, Kierowca / kurier, Sprzątanie, Wykładanie towaru / inwentaryzacja, Finanse / księgowość
  60,27 zł
  123,00 zł
  Praca ⁄Fryzjer / kosmetyczka, HR, Zdrowie i opieka, Marketing / PR / Media, Opiekunki dla dzieci, Ochrona, Roznoszenie ulotek, Hostessa
  30,75 zł
  59,04 zł
 • W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia przed wygaśnięciem okresu emisji pobrana opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.
 • Ogłoszenia niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata będzie zwracana na konto Użytkownika, w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług Serwisu, w terminie 90 dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia ( jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN). Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za aktywację Ogłoszenia.
 • W razie zmian w treści Ogłoszenia dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za dodanie.

Załącznik nr 8 do Regulaminu – zasady usługi Płatnego Odświeżenia Ogłoszeńdo góry

 • Usługa płatnego Odświeżenia Ogłoszenia polega na umieszczeniu Ogłoszenia na górze listy Ogłoszeń dostępnych w danej kategorii Serwisu lub przypisanej do Ogłoszenia miejscowości/województwie.
 • Użytkownikom udostępniane są dwa rodzaje Odświeżenia Ogłoszenia: jednorazowe oraz raz na dobę przez 7 dni, automatycznie.
 • Wysokość opłat za Odświeżenie Ogłoszenia uzależniona jest od kategorii Serwisu, w której Ogłoszenia zostaje zamieszczone oraz od wybranego przez Użytkownika rodzaju Odświeżenia Ogłoszenia, o którym mowa w ust 2 powyżej. Szczegółowy cennik:
  Odświeżanie ogłoszeń - cennik
  Wybierz kategorię aby zobaczyć ceny
 • Wysokość opłat za Odświeżenie Ogłoszenia zostanie ujawniona podczas procesu zakupu przedmiotowej usługi.
 • Po dokonaniu zakupu przez Użytkownika usługi Odświeżenia Ogłoszenia, Serwis przesyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za przedmiotową usługę, wydawanym przez OLX.pl.
 • Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu OLX.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 • Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.
 • Aby otrzymać fakturę za usługę Odświeżenia Ogłoszenia należy wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw e-fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.
 • Ogłoszenie z aktywną usługą Odświeżania raz na dobę przez 7 dni, które jest niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub będące duplikatem ogłoszenia dodanego wcześniej, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będzie usunięte, a pobrana wcześniej opłata będzie zwracana na konto Użytkownika, w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług Serwisu, w terminie 90 dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia ( jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN). Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za usługę Odświeżenia raz na dobę przez 7 dni.
 • Niniejszy załącznik nr 8 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu OLX.pl.

Załącznik nr 9 do Regulaminu – zasady usługi Pakietów Promowańdo góry

 • Usługa płatnych Pakietów Promowań polega na promowaniu Ogłoszenia.
 • Użytkownikom udostępniane są trzy rodzaje Pakietów Promowań: Mini, Midi i Maxi. Szczegółowy podział przedstawia poniższa tabela:
  Pakiet Opcja promowania
  Wyróżnienie Odświeżenie Strona główna
  Mini
  3 dni
  -
  -
  Midi
  7 dni
  3
  -
  Maxi
  30 dni
  9
  7 dni
 • Usługi Wyróżnienia oraz Promowania na stronie głównej rozpoczynają się po otrzymaniu potwierdzenia płatności od operatora, usługa Odświeżenia jest aktywowana automatycznie, według harmonogramu dostępnego w Mój OLX.
 • Wysokość opłat za Pakiet Promowań uzależniona jest od kategorii Serwisu, w której Ogłoszenia zostaje zamieszczone oraz od wybranego przez Użytkownika rodzaju Pakietu Promowania, o którym mowa w ust 2 powyżej. Szczegółowy cennik:
  Pakiety Promowań - cennik
  Wybierz kategorię aby zobaczyć ceny
 • Wysokość opłat za Pakiet Promowań zostanie ujawniona podczas procesu zakupu przedmiotowej usługi.
 • Po dokonaniu zakupu przez Użytkownika usługi Pakietu Promowań, Serwis przesyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za przedmiotową usługę, wydawanym przez OLX.pl.
 • Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu OLX.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 • Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.
 • W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia z aktywną usługą Pakietu Promowań przed wygaśnięciem okresu emisji usługi, pobrana opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.
 • Aby otrzymać fakturę za usługę Pakietu Promowań należy wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw e-fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.
 • Ogłoszenie z aktywną usługą Pakietu Promowań, które jest niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub będące duplikatem ogłoszenia dodanego wcześniej, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będzie usunięte, a pobrana wcześniej opłata będzie zwracana na konto Użytkownika, w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług Serwisu, w terminie 90 dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia (jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN). Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za usługę Pakietu Promowań.
 • Niniejszy załącznik nr 9 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu OLX.pl.

Załącznik nr 10 do Regulaminu – Zasady zamieszczania Logo w Ogłoszeniu w kategorii Praca w Serwisie OLX.pldo góry

Logo - oznaczenie graficzne identyfikujące Użytkownika lub prowadzoną przez niego działalność gospodarczą, które jest wyświetlane w Ogłoszeniu oraz na liście Ogłoszeń w kategorii Praca. Dodanie logo podlega opłacie.

Potwierdzenie Zamówienia  - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Logo w Ogłoszeniu w kategorii Praca.

 • Dodanie Logo polega na umieszczeniu znaku graficznego dodanego przez Użytkownika do ogłoszenia w kategorii Praca., które wyświetlane jest na stronie Ogłoszenia oraz na liście Ogłoszeń w kategorii Praca.
 • Po dokonaniu zakupu Logo Serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Logo wydawanym przez OLX.pl.
 • Wysokość opłaty za Logo zostanie ujawniona podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia w kategorii Praca i wynosi 24,99 zł.
 • Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłaty będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu OLX.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 • Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie.
 • Aby otrzymać fakturę za usługę Logo należy wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw e-fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.
 • Do każdego zrealizowanego zakupu usługi Logo na stronie głównej należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.
 • Publikacja Ogłoszenia z Logo następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie OLX.pl.
 • Okres publikacji Logo rozpoczyna się od momentu publikacji Ogłoszenia w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową.
 • Logo będzie publikowane w ramach Ogłoszenia w Serwisie przez okres 30 dni.
 • W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia z Logo przed wygaśnięciem okresu 30 dni, ponowna reaktywacja Logo nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.
 • Ogłoszenia z Logo niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata będzie zwracana na konto Użytkownika, w postaci punktów służących do ponownego skorzystania z usług Serwisu, w terminie 90 dni liczonych od chwili usunięcia danego Ogłoszenia ( jeden punkt odpowiada wartości 1 PLN). Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu. Jednocześnie w razie dokonania płatności za pomocą wiadomości SMS, Serwis potrąca opłatę pobieraną przez operatora płatności SMS, za aktywację Logo.
 • W razie zmian w treści Ogłoszenia z Logo dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za Logo.
 • Niniejszy załącznik nr 10 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu OLX.pl.

Regulamin obowiązujący do 24.12.2014 do pobrania tutaj