Syndyk sprzeda znaki towarowe Dąbrowa Górnicza - image 1
Opis
Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Firmy Partner XXI Sp. z o.o. w upadłości z siedziba w Zabrzu przy ul Wolności 262, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie składania ofert przed notariuszem znaków towarowych nie niższą niż 122.000,00 złotych netto to jest 100% ceny oszacowania.

I. WARUNKIEM UCZESTNICTWA PRZETARGU :
sporządzenie oferty, która winna być złożona w kopercie z dopiskiem „Partner XXI Sp. z o.o. w upadłości z siedziba w Zabrzu przy ul Wolności 262 – Oferta przetargowa - Sygn. akt – XII GUp 5/20 Przetarg znaki towarowe i dostarczona do Kancelarii Notarialnej Katarzyna Walotek, Małgorzata Janik-Rymarczyk w Katowicach przy ul Przemysłowej 10 , do dnia 15.02.2021r do godziny 12:00, przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki listowej uważa się datę jej wpływu do biura syndyka.
Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na nr rachunku bank Santander Bank Polska SA 461 - pokaż numer telefonu - 800 - pokaż numer telefonu - 144 - pokaż numer telefonu - 7 do dnia 15.02.2021r

II. OFERTA KUPNA POWINNA ZAWIERAĆ:
1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
2. proponowaną cenę zakupu,
3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym,
4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią – Komisarzem, oraz że nie jest ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu
5. oświadczenie, że oferent nie jest upadłym ani przedstawicielem upadłego
6. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem prawa własności
7. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem, warunkami i zasadami przetargu.

III. ROZPOZNANIE OFERT odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Walotek, Małgorzata Janik-Rymarczyk w Katowicach przy ul Przemysłowej 10 w dniu 19.02.2021r. o godz. 12:00.
1. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,
2. Syndyk dokonuje wyboru oferty, w której cena nabycia wskazana przez oferenta jest najwyższa.
3. Nabywca znaków towarowych zobowiązany jest do zapłaty ceny najpóźniej w dniu podpisania umowy.
4. Organizator Przetargu-syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny w każdej chwili
5. Brak zapłaty całej ceny nabycia w wyznaczonym terminie daje syndykowi prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta.
6. Wydanie przedmiotu umowy do nabywcy następuje w dniu podpisania umowy.
7. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert bądź w przypadku odstąpienia przez Organizatora Przetargu od podpisania umowy.
8. Informacje o przetargu udzielane są w Biurze Organizatora Przetargu w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35 lub pod nr Tel 884 - pokaż numer telefonu - w godz. 9-14
  • Dodane o 10:17, 11 stycznia 2021
  • Wyświetleń:263
  • ID ogłoszenia: 651167278
Zgłoś naruszenie

Dodaj załącznik
Użytkownik
  • Napisz wiadomość
Lokalizacja

Dąbrowa Górnicza, Śląskie

Ogłoszenia użytkownika Syndyk Masy Upadłości