Syndyk sprzeda biurowiec z częścią hotelową Bydgoszcz - image 1

Syndyk sprzeda biurowiec z częścią hotelową

2 000 000 zł Do negocjacji
alt text for image OBLICZ RATĘ KREDYTU >>
  • Oferta od Biuro / Deweloper
  • Poziom 1
  • Powierzchnia 2 209,62 m²
  • Przeznaczenie lokalu Hotelowe
  • Finanse Oblicz ratę dla tego mieszkania >>
Opis
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Elektryfikacji „ELTOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy sprzeda:
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy przy ul. Smoleńskiej 17, stanowiącej działkę nr 4/11 o powierzchni 1,2909 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/ 642 - pokaż numer telefonu - 1/8, wraz z stanowiącymi odrębny przedmiot własności budynkami administracyjnym, warsztatowym i magazynowym, którego opis i oszacowanie znajdują się aktach niniejszej sprawy, za cenę nie niższą niż 200 - pokaż numer telefonu - ,00 złotych netto.
Podmiot zainteresowany powinien złożyć w języku polskim pisemną ofertę w biurze syndyka w Bydgoszczy (85 – 862) przy ul. Raczkowskiego 8, oraz wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy syndyka masy upadłości nr 792 - pokaż numer telefonu - 511 - pokaż numer telefonu - 476 - pokaż numer telefonu - 0, a potwierdzenie wpłaty dołączyć do oferty.

Oferta winna zawierać :
- w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu oraz nr PESEL,
- w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna: nazwę oferenta z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno- prawnej oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer telefonu oraz numery NIP i REGON,
- oferowaną cenę nabycia, której wysokość nie może być niższa niż cena wywoławcza,
- sposób zapłaty ceny z tym zastrzeżeniem, że oferent zobowiązuje się dokonać zapłaty całej ceny nie później niż w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawo własności przedmiotu przetargu,
- aktualny odpis z właściwego rejestru bądź ewidencji dotyczącej oferenta, wygenerowany do 7 dni przed dniem złożenia oferty,
- dowód potwierdzający wpłatę wadium w oryginale,
- w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.)
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
- zobowiązanie w formie oświadczenia do pokrycia wszelkich kosztów i podatków zwianych ze sprzedażą,
- numer rachunku bankowego oferenta, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty,
- oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w procedurze przetargu.

Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany do:
- podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie czterech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza;
- zapłaty całej ceny nie później niż na przed dzień zawarcia umowy sprzedaży;
- poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży;

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zaś oferentom zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru oferty.

Nieprzyjęcie oferty nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium;
Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli:
a) Wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty,
b) Oferent zamieścił w złożonej ofercie nieprawdziwe dane,
c) Wybrany oferent nie uiści ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do przedmiotu przetargu;

Zastrzega się prawo syndyka do odmowy dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny, a także prawo syndyka do wyboru oferty najkorzystniejszej według jego uznania dla masy.
Umowa sprzedaży zawarta zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka;
Ogłoszenie oraz warunki i regulamin mogą zostać zmienione lub odwołane;
Oferty posiadające braki formalne zostaną pozostawione bez rozpoznania;
W sprawach nieuregulowanych w warunkach przetargu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i prawa upadłościowego.

Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się w biurze syndyka w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 523 - pokaż numer telefonu - .
  • Dodane o 11:48, 16 września 2020
  • Wyświetleń:249
  • ID ogłoszenia: 628822315
Zgłoś naruszenie
Zwróć uwagę!

Nie wysyłaj pieniędzy - przekaż je osobiście, po obejrzeniu przedmiotu.

Zasady bezpieczeństwa

Dodaj załącznik
Użytkownik
  • Napisz wiadomość
Lokalizacja

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie

Ogłoszenia użytkownika Syndyk