Wiadomości
 1. Strona główna
 2. Praca
 3. Hotelarstwo
 4. Obsługa hotelowa
 5. Obsługa hotelowa - Śląskie
 6. Obsługa hotelowa - Katowice
 7. Obsługa hotelowa - Bogucice
Dodane 02 grudnia 2022

RECEPCJONISTA w hotelu Campanile Katowice

 • Wymiar pracy

  Pełny etat

 • Typ umowy

  Umowa o pracę

 • Katowice, Śląskie

 • Wymagane doświadczenie: Nie

 • Praca zmianowa

 • Praca w weekendy

 • Elastyczny czas pracy

Opis

SZUKAMY TWÓRCÓW WYJĄTKOWYCH CHWIL! Czekamy na CIEBIE!

Stawiamy na ludzi - daj sobie szansę na rozwój i pracę w świetnej atmosferze. 

CO GWARANTUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę
 • opiekę medyczną
 • świadczenia z funduszu socjalnego w postaci m.in. pożyczek i bonów na święta
 • dofinansowanie do urlopu
 • dodatek transportowy
 • kartę sportową typu MultiSport
 • zniżki pracownicze
 • wyżywienie i uniform
 • realne szanse rozwoju
 • dobrą zabawę i atmosferę pracy

Czym będziesz się zajmował:

 • wykonywaniem czynności związanych z bezpośrednią obsługą gości hotelowych
 • przyjmowaniem rezerwacji
 • meldowaniem i wymeldowywaniem gości
 • dbałością o pozytywny wizerunek sieci
 • naliczaniem należności oraz wystawianiem dokumentów sprzedaży
 • przyjmowaniem rezerwacji telefonicznych oraz mailowych
 • dbałością o wysoki standard obsługi gości

Masz tę pracę, jeśli:

 • posługujesz się językiem angielskim i polskim w stopniu co najmniej bardzo dobrym
 • posługujesz się pakietem MS Office w stopniu co najmniej dobrym
 • jesteś osobą uśmiechniętą, pogodną, posiadasz wysoką kulturę osobistą oraz umiejętności interpersonalne
 • wykonujesz powierzone zadania w sposób dokładny i sumienny
 • wykazujesz się samodzielnością, inicjatywą oraz doskonałą organizacją czasu pracy

Ogólna informacja o przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych w toku rekrutacji

Ponieważ jest Pani/ Pan zainteresowany naszą ofertą pracy, na podst. art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 2704 2016 r. w spr.ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

Kto będzie administrował Pani/ Pana danymi osobowymi?

1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych podawanych w związku z procesem rekrutacyjnym (dalej: „Dane”) jest Louvre Hotels Group Sp. z o.o. z siedzibą w W-wie (00-811 W-wa) przy ul. Towarowej 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej. dla m. st. W-wy w W-wie, XII Wydz.Gosp. KRS o pod nr KRS: 0000033343, NIP: 9542304592, REGON: 276547144 kapitał zakł. w wys. 109 727 000 zł (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: DPO, LOUVRE HOTELS GROUP, Tour Voltaire - 1 place des degrés, 92800 Puteaux – Francja.

2) Celem ułatwienia kontaktu z Administratorem, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: DPO, LOUVRE HOTELS GROUP, Tour Voltaire - 1 place des degrés, 92800 Puteaux – Francja.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Pani/ Pana Dane będą przetwarzane?

3)Dane będą przetwarzane w celu:

3.1.realizacji procesu rekrutacji, w której Pani/ Pan uczestniczy,

3.2.prowadzenia przyszłych rekrutacji na stanowisko podobne, tożsame lub inne zgodne z kwalifikacjami, jeżeli Pani/ Pan wyrazi na to zgodę,

3.3.ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w pkt 4 poniżej.

4)Przetwarzanie Danych będzie odbywać się na podstawie:

4.1art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie Danych wskazanych w art. 221 kodeksu pracy oraz przepisach, do których przepis ten odsyła - tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

4.2zgody na przetwarzanie Danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - w zakresie Danych innych niż te, o których mowa w art. 221 kodeksu pracy podawanych w odniesieniu do aktualnej rekrutacji,

4.3.    w odniesieniu do przyszłych rekrutacji - zgody na przetwarzanie Danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli zgoda taka została lub zostanie przez Panią/ Pana wyrażona,

4.4.    art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/ Pana dodatkowa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Komu będą przekazywane Pani/ Pana Dane?

5)Odbiorcami Danych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie rekrutacji, jak również inne podmioty przetwarzające dane osobowe zgodnie z umowami powierzenia przetwarzania danych.

6)Pani/ Pana Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Jakie są Pani/ Pana prawa w związku z przetwarzaniem Danych przez Administratora?

7) W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana Danych, posiada Pani/ Pan prawo do:

7.1.dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO)

7.2.żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO)

7.3.żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO)

7.4.żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO)

7.5.przeniesienia Danych (zgodnie z art. 20 RODO)

7.1.wniesienia sprzeciwu w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO)

7.6 cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody w odniesieniu do Danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8)Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia wysłanego na DPO, LOUVRE HOTELS GROUP, Tour Voltaire - 1 place des degrés, 92800 Puteaux – Francja.

9)W związku z przetwarzaniem Danych posiada Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

10)Administrator nie będzie w oparciu o Pani/ Pana Dane podejmował zautomatyzowanych decyzji ani dokonywał profilowania

Czy podanie Danych jest wymagane?

11)Podanie przez Panią/ Pana Danych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy oraz przepisów, do których przepis ten odsyła jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym

Podanie przez Panią/ Pana innych Danych jest dobrowolne

Jak długo będą przetwarzane Pani/ Pana Dane?

12) Dane będą przetwarzane:

1.1.w związku z aktualnie prowadzoną rekrutacją - do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub - w odniesieniu do Danych, które przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody - do momentu cofnięcia zgody

1.2.w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych w celach przyszłych rekrutacji - przez okres 1 roku lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych.

13) Niezależnie od powyższego Pani/ Pana Dane, w niezbędnym zakresie, będą przetwarzane przez okres, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Aplikuj
ID: 699050294
User avatar

Zespół HR

Member Since lipiec 2021
Ostatnio online w dniu 05 grudnia 2022
Masz pytanie do pracodawcy odnośnie tej oferty?

Darmowa aplikacja na Twój telefon