1. Strona główna
 2. Praca
 3. Administracja biurowa
 4. Administracja
 5. Administracja - Mazowieckie
 6. Administracja - Milanówek
Dodane November 19, 2020

Od Referenta do Specjalisty w Dziale Księgowości

 • Wymiar pracy

  Pełny etat

 • Typ umowy

  Umowa o pracę

 • Milanówek, Mazowieckie

 • Specjalne wymagania: Brak

Opis

Wymagania niezbędne:

1.   Kandydatem na stanowisko może być osoba, która:

2.   Posiada obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902 ze zm.);

3.   Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4.   Nie była skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5.   Spełnia poniżej przedstawione wymagania:

a.   wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane na kierunku ekonomicznym;

b.   minimum 2-3 lata stażu pracy w księgowości (umowa o pracę) lub wykonywanie przez co najmniej 2-3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami stawianymi na stanowisku,

c.   znajomość ustaw, w szczególności: Kodeks postępowania administracyjnego (wraz z aktami wykonawczymi), ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony danych osobowych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych;

Zakres obowiązków:

1. Wprowadzanie zmian na lokalach (zmiany ilości osób, cen poszczególnych składników czynszu, zakładanie kont nowych lokatorów i zamykanie starych, drukowanie aneksów do umów)

2. Wystawianie faktur za dzierżawę gruntu.

3. Rozliczanie najemców lokali

4. Wystawianie faktur sprzedaży

5. Przeprowadzanie kontroli poprawności ksiąg po zakończeniu każdego miesiąca.

6. Wystawianie :PK, not księgowych, wezwań do zapłaty przed skierowaniem spraw do sądu.

 7. Dekretacja i księgowanie dokumentów.

8. Terminowe sporządzanie i przekazywanie wymaganych sprawozdań z zakresu zadań na stanowisku (w tym m.in. do GUS).

9. Prowadzenie kasy firmowej.

10. Wypełnianie wniosków o dodatek mieszkaniowy

11. Współpraca z działem windykacji

12. Inne prace zlecone przez Głównego Księgowego.

Niezbędne dokumenty:

1.   CV, list motywacyjny i kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie www.zgkim-milanowek.pl lub www.milanowek.pl – koniecznie zawierające informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym oraz o posiadanych kwalifikacjach.

2.   W przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego – kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, zgodnie z przepisami o służbie cywilnej.

3.   Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystania z pełni praw publicznych, to fakt skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.*

4.   Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.*

Jak składać dokumenty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

• osobiście w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

  w Milanówku przy ul. Spacerowej 4 (wejście od ul. Pasiecznej)

• lub pocztą na adres : ZGKiM w Milanówku ul. Spacerowa 4, 05 – 822 Milanówek

z dopiskiem „OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 10/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. na wolne stanowisko urzędnicze” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 2 grudnia 2020 r. do godz. 10

ID: 641631538Zgłoś

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ostatnio online w dniu November 24, 2020

xxx xxx xxx