Wiadomości
 1. Strona główna
 2. Praca
 3. Call center, konsultant telefoniczny
 4. Call center, konsultant telefoniczny - Lubelskie
 5. Call center, konsultant telefoniczny - Zamość
Dodane 17 stycznia 2022

Młodszy Specjalista / Specjalista ds. Kontaktów z Klientami (Zamość)

 • Wymiar pracy

  Pełny etat

 • Typ umowy

  Umowa o pracę

 • Zamość, Lubelskie

 • Wymagane doświadczenie: Nie

 • Możliwość pracy zdalnej

Opis

Zadania na stanowisku:

·      Telefoniczne negocjacje z osobami zadłużonymi dotyczące warunków spłaty zadłużenia (praca Call Center), uwzględniające interes firmy i możliwości osoby zadłużonej

·      Zawieranie porozumień ratalnych z osobami zadłużonymi, które pomogą im z poradzeniem sobie z problemem długu

·      Realizacja planów finansowych

Wymagania wobec kandydata:

·      Wykształcenie minimum średnie

·      W przypadku ubiegania się o stanowisko Specjalisty- minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku

·      Dobra znajomość obsługi komputera

·      Doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz komunikacyjne

·      Asertywność oraz zdolności negocjacyjne

·      Silna motywacja do osiągania wyznaczonych celów

Kandydatom oferujemy:

·      Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

·      Szkolenie stanowiskowe oraz stałe wsparcie doświadczonych pracowników

·      Motywujący system wynagrodzenia (podstawa + prowizja uzależniona od wyników)

·      Atrakcyjne konkursy dla pracowników

·      Pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce giełdowej

·      Możliwość rozwoju zawodowego

·      Prywatny pakiet medyczny, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, kartę MultiSport, program poleceń pracowniczych

·      Możliwość pracy zdalnej lub w biurze

·      Niezbędne narzędzia do pracy zdalnej, w tym laptop

Prosimy o przesyłanie CV zawierające oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania." Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Informacja dla Kandydata do pracy w Kredyt Inkaso S.A. o zasadach przetwarzania jego danych osobowych

INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY W KREDYT INKASO S.A. O ZASADACH PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: dpokredytinkaso.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o zatrudnienie będą przetwarzane: a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji oraz zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami szczegółowymi Kodeksu pracy), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); b) w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy; c) w przypadku rekrutacji na stanowiska związane z zarządzaniem mieniem Administratora lub osób trzecich, dostępem do informacji prawnie chronionych, podejmowaniem decyzji obarczonej wysokim ryzykiem utraty mienia w zakresie informacji, czy Pani/Pana dane osobowe są zgromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym w zakresie określonym w ustawie o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapobieganie oszustwom, nadużyciom oraz przestępstwom gospodarczym; d) w celu ustalanie lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają przetwarzaniu, jest następujący: imię, nazwisko, data urodzenia, identyfikator internetowy, wskazane przez Pana/Panią dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane, podane za Pani/Pana zgodą w CV lub liście motywacyjnym.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) Kredyt Inkaso IT Solutions sp. z o.o., świadcząca obsługę informatyczną pozostałych podmiotów z Grupy Kredyt Inkaso; b) podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz Administratora (w tym w zakresie niszczenia dokumentów).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu otrzymania aplikacji do 60 dni od momentu zakończenia publikacji ogłoszenia a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, jednakże nie dłużej niż przez okres 60 dni od dnia zakończenia publikacji ogłoszenia. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W takim przypadku nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pana/Pani danych w tych celach, chyba Administrator będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności.

8. Przysługuje również Pani/Pana prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, drogą pisemną - na adres ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub drogą elektroniczną - na adres dopkredytinkaso.pl. Wykonanie takiego prawa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza UE, ani do organizacji międzynarodowej.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

11. Podanie danych w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy jest wymagane. Odmowa podania tych danych uniemożliwia rozpatrzenie danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. Podanie informacji o niekaralności wynika z przepisów ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie oraz osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego i jest obowiązkowe w przypadku określonych w przepisach prawa.

12. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Aplikuj
Dlaczego prosimy o ocenę oferty?
ID: 701583168
User avatar

Kredyt Inkaso S.A.

Na OLX od wrzesień 2021
Masz pytanie do pracodawcy odnośnie tej oferty?

Darmowa aplikacja na Twój telefon