Wiadomości
  1. Strona główna
  2. Praca
  3. Obsługa klienta i call center
  4. Specjalista ds. obsługi klienta
  5. Specjalista ds. obsługi klienta - Lubelskie
  6. Specjalista ds. obsługi klienta - Zamość
Dodane 25 maja 2023

Młodszy/Specjalista Call Center - telefoniczna obsługa klienta (Z)

Lokalizacja

Zamość

Wymiar pracy

Pełny etat

Typ umowy

Umowa o pracę

Doświadczenie nie jest wymaganePraca zmianowa

🇺🇦 Автоматичний переклад українською

Opis

Dołącz do naszego zespołu Specjalistów ds. Kontaktów z Klientami!

Twoje zadania:

- stały kontakt i wsparcie klientów firmy, czyli osób zmagających się z zadłużeniem

- obsługa przychodzących i wychodzących połączeń telefonicznych

- negocjacje warunków spłaty zadłużenia – realnych dla klientów i korzystnych dla biznesu

- zawieranie porozumień ratalnych

- dbanie o wysoką jakość usług i dobry wizerunek firmy

Jesteś idealnym kandydatem/ kandydatką na to stanowisko jeśli:

- chcesz się uczyć nowych umiejętności- nasi trenerzy zapewnią Ci szkolenia merytoryczne i praktyczne dzięki którym możesz płynnie przejść do realizacji swoich zadań

- posiadasz umiejętności interpersonalne i komunikacyjne

- cechuje Cię asertywność i umiejętność negocjacji

- masz dobrą znajomość obsługi komputera

- jesteś zmotywowana/ zmotywowany do osiągania jak najlepszych wyników

Dlaczego warto do nas dołączyć:

- jesteśmy jednym z liderów w swojej branży

- dbamy o przyjazne środowisko pracy – partnerstwo i otwarta komunikacja

- oferujemy stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

- nie szukamy pracowników sezonowych, interesuje nas długa współpraca, nasi pracownicy mogą się pochwalić wieloletnim stażem pracy

- w ramach zatrudnienia zapewnimy Ci profesjonalne szkolenia stanowiskowe przygotowujące do wykonywania obowiązków, w każdej chwili możesz też liczyć na wsparcie doświadczonych konsultantów

- zapewniamy Ci sprzęt do pracy

- oferujemy atrakcyjny system wynagrodzenia: podstawa wysokości od 3500 do 4000 zł brutto (zależna od doświadczenia w obszarze windykacji i sprzedaży) + prowizja uzależniona od wyników

- organizujemy konkursy dla pracowników

- zapewniamy przejrzystą ścieżkę awansu w ramach działu i całej struktury firmy

- oferujemy benefity: ubezpieczenie grupowe, prywatny pakiet medyczny, dofinansowanie do karty MultiSport, program poleceń pracowniczych, budżet integracyjny, 2 godziny wolnego z okazji urodzin

- gwarantujemy wolne weekendy

- dajemy możliwość pracy hybrydowej - po okresie wdrożeniowym możesz pracować w naszym biurze w Lublinie i/lub zdalnie tam gdzie Ci wygodnie.

Prosimy o przesyłanie CV z oświadczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21B dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania." 

CV nie zawierające powyższej zgody nie będą rozpatrywane.

INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY W KREDYT INKASO S.A. O ZASADACH

PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:

„RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej

„Administrator”) jest Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul.

Postępu 21B, 02-676 Warszawa.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może

się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi

pod adresem e-mail: dpokredytinkaso.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o zatrudnienie będą

przetwarzane: a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

związanych z procesem rekrutacji oraz zatrudnienia, w tym przede wszystkim

Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na

Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami szczegółowymi

Kodeksu pracy), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą

prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); b) w celu

weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia

warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie

uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz

określenie warunków ewentualnej współpracy; c) w przypadku rekrutacji na

stanowiska związane z zarządzaniem mieniem Administratora lub osób trzecich,

dostępem do informacji prawnie chronionych, podejmowaniem decyzji obarczonej

wysokim ryzykiem utraty mienia w zakresie informacji, czy Pani/Pana dane

osobowe są zgromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym w zakresie określonym w

ustawie o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających

się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego –

podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest

zapobieganie oszustwom, nadużyciom oraz przestępstwom gospodarczym; d) w celu

ustalanie lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi

roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają przetwarzaniu, jest

następujący: imię, nazwisko, data urodzenia, identyfikator internetowy,

wskazane przez Pana/Panią dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia i

przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane, podane za Pani/Pana

zgodą w CV lub liście motywacyjnym.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) Kredyt

Inkaso IT Solutions sp. z o.o., świadcząca obsługę informatyczną pozostałych

podmiotów z Grupy Kredyt Inkaso; b) podmioty świadczące obsługę biurową na

rzecz Administratora (w tym w zakresie niszczenia dokumentów).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu otrzymania

aplikacji do 60 dni od momentu zakończenia publikacji ogłoszenia a w zakresie w

jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, jednakże

nie dłużej niż przez okres 60 dni od dnia zakończenia publikacji ogłoszenia.

Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia

roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla

ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi

roszczeniami przez Administratora.

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do

przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn

związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W takim przypadku nastąpi

zaprzestanie przetwarzania Pana/Pani danych w tych celach, chyba Administrator

będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora

ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani

interesów, praw i wolności.

8. Przysługuje również Pani/Pana prawo cofnięcia zgody na

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, drogą pisemną - na adres

ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa lub drogą elektroniczną - na adres

dopkredytinkaso.pl. Wykonanie takiego prawa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza

UE, ani do organizacji międzynarodowej.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

11. Podanie danych w zakresie określonym w przepisach Kodeksu

pracy jest wymagane. Odmowa podania tych danych uniemożliwia rozpatrzenie danej

kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Podanie informacji o niekaralności wynika z przepisów ustawy o zasadach

pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie

oraz osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego i jest obowiązkowe w

przypadku określonych w przepisach prawa.

12. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym

podejmowaniem decyzji.

Aplikuj

Lokalizacja

Zamość,

Lubelskie

Lubelskie, Zamość
ID: 784780792

Masz pytanie do pracodawcy odnośnie tej oferty?

Darmowa aplikacja na Twój telefon