Wiadomości
 1. Strona główna
 2. Praca
 3. Hotelarstwo
 4. Obsługa hotelowa
 5. Obsługa hotelowa - Dolnośląskie
 6. Obsługa hotelowa - Wrocław
 7. Obsługa hotelowa - Śródmieście
Dodane 29 listopada 2022

Koordynator ds. rezerwacji MICE Campanile Wrocław Centrum

 • Wymiar pracy

  Pełny etat

 • Typ umowy

  Umowa o pracę

 • Wrocław, Dolnośląskie

 • Wymagane doświadczenie: Tak

Opis

SZUKAMY TWÓRCÓW WYJĄTKOWYCH CHWIL! Czekamy na CIEBIE!

Stawiamy na ludzi - daj sobie szansę na rozwój i pracę w świetnej atmosferze 

CO GWARANTUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę
 • opiekę medyczną
 • świadczenia z funduszu socjalnego w postaci m.in. pożyczek i bonów na święta,
 • dofinansowanie do urlopu
 • dodatek transportowy
 • kartę sportową typu MultiSport
 • zniżki pracownicze
 • szanse rozwoju zawodowego

Czym będziesz się zajmował:

 • przygotowywaniem ofert i koordynowaniem rezerwacji konferencyjnych, bankietowych, okolicznościowych
 • zapewnieniem poprawności wprowadzania danych w hotelowym systemie zarządzania (status rezerwacji, segment rynku, stawki cenowe)
 • bieżąca kontrolą respektowania procedur i zapewnienia standardów jakości wymaganych w sieci Louvre Hotels Group
 • utrzymaniem wysokiego poziomu sprzedaży, maksymalizacją przychodów
 • bieżącą obserwacją i analizą sprzedaży we współpracy z RM na Polskę i działem sprzedaży
 • przygotowaniem ofert, analizą działań handlowych i oceną rentowności grupowych rezerwacji
 • analizą pick-up hotelu oraz rejestracją informacji o specjalnych wydarzeniach.
 • utrzymaniem dobrych relacji z Klientami hotelu

Masz tę pracę, jeśli:

 • posługujesz się językiem angielskim i polskim w stopniu co najmniej bardzo dobrym
 • znajomość systemu hotelowego Opera mile widziana
 • doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane
 • posługujesz się pakietem MS Office w stopniu co najmniej dobrym
 • jesteś osobą uśmiechniętą, pogodną, posiadasz wysoką kulturę osobistą oraz umiejętności interpersonalne
 • wykonujesz powierzone zadania w sposób dokładny i sumienny
 • wykazujesz się samodzielnością, inicjatywą oraz doskonałą organizacją czasu pracy

Uprzejmie infrmujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kto będzie administrował Pani/Pana danymi osobowymi?

1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych podawanych w procesie rekrutacyjnym (dalej: „Dane”) jest Louvre Hotels Group Sp. z o.o. z siedzibą w W-wie (00-811) ul. Towarowa 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej. dla m. st. W-wy XII Wydz. Gosp. KRS pod nr KRS: 0000033343, NIP: 9542304592, REGON: 276547144 kapitał zakł. 109 727 000 zł (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: DPO, LOUVRE HOTELS GROUP, Tour Voltaire - 1 place des degrés, 92800 Puteaux – Francja.

2)Celem ułatwienia kontaktu Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: DPO, LOUVRE HOTELS GROUP, Tour Voltaire - 1 place des degrés, 92800 Puteaux – Francja.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Pani/ Pana Dane będą przetwarzane?

3)Dane będą przetwarzane w celu: 3.1realizacji procesu rekrutacji, w której Pani/ Pan uczestniczy, 3.2prowadzenia przyszłych rekrutacji na stanowisko podobne, tożsame lub inne zgodne z kwalifikacjami, jeżeli Pani/ Pan wyrazi na to zgodę,3.3ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w pkt 4 poniżej.4Przetwarzanie Danych będzie odbywać się na podstawie:

4.1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie Danych wskazanych w art. 221 kodeksu pracy oraz przepisach, do których przepis ten odsyła - tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

4.2 zgody na przetwarzanie Danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - w zakresie Danych innych niż te, o których mowa w art. 221 kodeksu pracy podawanych w odniesieniu do aktualnej rekrutacji4. w odniesieniu do przyszłych rekrutacji - zgody na przetwarzanie Danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli zgoda taka została lub zostanie przez Panią/ Pana wyrażona

4.4art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/ Pana dodatkowa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)Komu będą przekazywane Pani/ Pana Dane?

5)Odbiorcami Danych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie rekrutacji, jak również inne podmioty przetwarzające dane osobowe zgodnie z umowami powierzenia przetwarzania danych

6)Pani/ Pana Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej7) W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana Danych, posiada Pani/ Pan prawo do:

7.1dostępu do treści Danych (art. 15 RODO) 7.2żądania sprostowania Danych (art. 16 RODO)7.3żądania usunięcia Danych (art. 17 RODO) 7.4żądania ograniczenia przetwarzania Danych (art. 18 RODO) 7. przeniesienia Danych (art. 20 RODO) 7.1wniesienia sprzeciwu w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 21 RODO) 7.6cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody w odniesieniu do Danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem8)Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia wysłanego na adres: DPO, LOUVRE HOTELS GROUP, Tour Voltaire - 1 place des degrés, 92800 Puteaux – Francja.

9) W związku z przetwarzaniem Danych posiada Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego10)Administrator nie będzie w oparciu o Pani/ Pana Dane podejmował zautomatyzowanych decyzji ani dokonywał profilowania

Czy podanie Danych jest wymagane?11)Podanie przez Panią/ Pana Danych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy oraz przepisów, do których przepis ten odsyła jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnymPodanie przez Panią/ Pana innych Danych jest dobrowolneJak długo będą przetwarzane Pani/ Pana Dane?

12) Dane będą przetwarzane: 1.1. w związku z aktualnie prowadzoną rekrutacją - do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub - w odniesieniu do Danych, które przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody - do momentu cofnięcia zgody,

1.2.w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych w celach przyszłych rekrutacji - przez okres 1 roku lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych.

Niezależnie od powyższego Pani/Pana Dane, w niezbędnym zakresie, będą przetwarzane przez okres, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Aplikuj
ID: 694698693
User avatar

Zespół HR

Member Since lipiec 2021
Ostatnio online w dniu 05 grudnia 2022
Masz pytanie do pracodawcy odnośnie tej oferty?

Darmowa aplikacja na Twój telefon