Wiadomości
Dodaj ogłoszenie
 1. Strona główna
 2. Praca
 3. Hotelarstwo
 4. Obsługa hotelowa
 5. Obsługa hotelowa - Mazowieckie
 6. Obsługa hotelowa - Warszawa
 7. Obsługa hotelowa - Śródmieście
Dodane 20 września 2023

Doradca Działu Rezerwacji w Louvre Hotels Group

Lokalizacja

Warszawa, Śródmieście

Wymiar pracy

Pełny etat

Typ umowy: Umowa o pracęOdpowiednie doświadczenie zawodowe

🇺🇦 Автоматичний переклад українською

Opis

SZUKAMY TWÓRCÓW WYJĄTKOWYCH CHWIL! Czekamy na CIEBIE!

Stawiamy na ludzi - daj sobie szansę na rozwój i pracę w świetnej atmosferze

CO GWARANTUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie na podstawie umowy o pracę

 • opiekę medyczną

 • świadczenia z funduszu socjalnego w postaci m.in. pożyczek i bonów na święta

 • dofinansowanie do urlopu

 • kartę sportową typu MultiSport

 • zniżki pracownicze

 • szanse rozwoju zawodowego

 • dobrą zabawę i atmosferę pracy

Czym będziesz się zajmował:

 • przyjmowaniem i obsługą rezerwacji indywidualnych (wprowadzanie, modyfikacja, anulacja rezerwacji hotelowych)

 • przyjmowaniem rezerwacji telefonicznych od Gości indywidualnych – udzielaniem dokładnych odpowiedzi, promowaniem produktów i usług hoteli Louvre Hotels Group

 • obsługą rezerwacji i zapytań drogą e-mail

 • pozostałymi zadaniami w celu zagwarantowania wysokiej jakości usług i satysfakcji klientów, jak również realizacji założeń budżetowych hoteli

Masz tę pracę, jeśli:

 • posługujesz się językiem angielskim i polskim w stopniu co najmniej dobrym

 • posiadasz 6-miesięczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 • posługujesz się pakietem MS Office w stopniu co najmniej dobrym

 • posiadasz znajomość technik sprzedaży i budowania relacji z Klientami

Uprzejmie informujemy, że skontaktujmy się z wybranymi kandydatami.

Ogólna informacja o przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych w toku rekrutacji

Ponieważ jest Pani/Pan zainteresowany naszą ofertą pracy, na podst. art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 04 2016 r. w spr.ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

Kto będzie administrował Pani/ Pana danymi osobowymi?

1)Administratorem Pani/ Pana danych osobowych podawanych w związku z procesem rekrutacyjnym (dalej: „Dane”) jest Louvre Hotels Group Sp. z o.o. z siedzibą w W-wie (00-811 ) przy ul. Towarowej 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej. dla m. st. W-wy w W-wie, XII Wydz.Gosp. KRS pod nr KRS: 0000033343, NIP: 9542304592, REGON: 276547144 kapitał zakł. w wys. 109 727 000 zł (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: DPO, LOUVRE HOTELS GROUP, Tour Voltaire - 1 place des degrés, 92800 Puteaux – Francja.,

2) Celem ułatwienia kontaktu z Administratorem, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: DPO, LOUVRE HOTELS GROUP, Tour Voltaire - 1 place des degrés, 92800 Puteaux – Francja.,

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Pani/ Pana Dane będą przetwarzane?

3)Dane będą przetwarzane w celu:

3.1.realizacji procesu rekrutacji, w której Pani/Pan uczestniczy

3.2.prowadzenia przyszłych rekrutacji na stanowisko podobne, tożsame lub inne zgodne z kwalifikacjami, jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę

3.3.ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w pkt 4 poniżej

4)Przetwarzanie Danych będzie odbywać się na podstawie:

4.1.art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie Danych wskazanych w art. 221 kodeksu pracy oraz przepisach, do których przepis ten odsyła - tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

4.2zgody na przetwarzanie Danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - w zakresie Danych innych niż te, o których mowa w art. 221 kodeksu pracy podawanych w odniesieniu do aktualnej rekrutacji

4.3.w odniesieniu do przyszłych rekrutacji - zgody na przetwarzanie Danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli zgoda taka została lub zostanie przez Panią/ Pana wyrażona

4.4.art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana dodatkowa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)

Komu będą przekazywane Pani/ Pana Dane?

5)Odbiorcami Danych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie rekrutacji, jak również inne podmioty przetwarzające dane osobowe zgodnie z umowami powierzenia przetwarzania danych.

6) Pani/Pana Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej

Jakie są Pani/ Pana prawa w związku z przetwarzaniem Danych przez Administratora?

7) W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana Danych, posiada Pani/ Pan prawo do:

7.1.dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO)

7.2.żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO)

7.3.żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO)

7.4.żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO)

7.5.przeniesienia Danych (zgodnie z art. 20 RODO)

7.1.wniesienia sprzeciwu w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO)

7.6.cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody w odniesieniu do Danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8) Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia wysłanego na adres: ul. Towarowa 2, 00-811 W-wa

9) W związku z przetwarzaniem Danych posiada Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

10) Administrator nie będzie w oparciu o Pani/ Pana Dane podejmował automatyzowanych decyzji ani dokonywał profilowania

Czy podanie Danych jest wymagane?

11)Podanie przez Panią/ Pana Danych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy oraz przepisów, do których przepis ten odsyła jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym

Podanie przez Panią/ Pana innych Danych jest dobrowolne

Jak długo będą przetwarzane Pani/ Pana Dane?

12) Dane będą przetwarzane:

1.1.w związku z aktualnie prowadzoną rekrutacją - do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub - w odniesieniu do Danych, które przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody - do momentu cofnięcia zgody

1.2.w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych w celach przyszłych rekrutacji - przez okres 1 roku lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych.

13)Niezależnie od powyższego Pani/ Pana Dane, w niezbędnym zakresie, będą przetwarzane przez okres, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Aplikuj

Lokalizacja

Warszawa, Śródmieście

Mazowieckie

Mazowieckie, Warszawa, Śródmieście
ID: 695219238

Masz pytanie do pracodawcy odnośnie tej oferty?

Darmowa aplikacja na Twój telefon