To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Przedstawiciel handlowy w Śląskiem.

Handlowiec Zabrze

Opis
<p>W związ­ku z roz­wo­jem fir­my, po­szu­ku­je­my pra­cow­ni­ków do pra­cy w jed­nym z Od­dzia­łów Fir­my.</p><p></p><p><strong>Miej­sce pra­cy:</strong> &nbsp;Zabrze &nbsp;</p><p></p><p><strong>Ocze­ku­je­my od kan­dy­da­tów:</strong></p><p>- do­świad­cze­nie w han­dlu czę­ścia­mi do sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych i au­to­bu­so­wych,</p><p> - do­świad­cze­nie w kon­tak­tach z klien­ta­mi</p><p> - za­an­ga­żo­wa­nie i ini­cja­ty­wa,</p><p> - pra­wo jaz­dy kat B,</p><p> - ko­mu­ni­ka­tyw­ność i do­bra or­ga­ni­za­cja pra­cy.</p><p></p><p><strong>Ofe­ru­je­my:</strong></p><p>- za­trud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę o pra­cę, </p><p> - szko­le­nia pro­duk­to­we oraz han­dlo­we,</p><p> - nie­zbęd­ne na­rzę­dzia do wy­ko­ny­wa­nia pra­cy,</p><p> - mo­ty­wa­cyj­ny sys­tem wy­na­gro­dzeń.</p><p></p><p><strong>Oso­by za­in­te­re­so­wa­ne ofer­tą pra­cy pro­si­my o prze­sła­nie CV i li­stu mo­ty­wa­cyj­ne­go </strong></p><p>Pro­si­my o do­pi­sa­nie do CV na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li:</p><p> · Zgod­nie z art.6 ust.1 lit. a ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie da­nych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb przy­szłych re­kru­ta­cji.</p><p> </p><p> · Zgod­nie z art.6 ust.1 lit. a ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie da­nych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb przy­szłych re­kru­ta­cji.</p><p></p><p><strong>In­for­mu­je­my, że skon­tak­tu­je­my się tyl­ko z wy­bra­ny­mi kan­dy­da­ta­mi.</strong></p><p></p><p>Klau­zu­la in­for­ma­cyj­na dla kan­dy­da­tów do pra­cy</p><p> Zgod­nie z art. 13 ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie da­nych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) in­for­mu­ję, iż:</p><p> 1) Ad­mi­ni­stra­to­rem Pa­ni/Pa­na da­nych oso­bo­wych jest P.W. Au­tos Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Sol­cu Ku­jaw­skim przy ul. Unii Eu­ro­pej­skiej 2B,</p><p> 2) Pa­ni/Pa­na da­ne oso­bo­we prze­twa­rza­ne bę­dą w ce­lu re­kru­ta­cji - na pod­sta­wie Art. 6 ust. 1 lit. a ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie da­nych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. oraz Ko­dek­su Pra­cy z dnia 26 czerw­ca 1974 r.,</p><p> 3) Od­bior­ca­mi Pa­ni/Pa­na da­nych oso­bo­wych bę­dą pod­mio­ty upraw­nio­ne do uzy­ska­nia da­nych oso­bo­wych na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa; upo­waż­nie­ni przez nas pra­cow­ni­cy, pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce współ­pra­cu­ją­ce na pod­sta­wie umów,</p><p> 4) Da­ne oso­bo­we bę­dą prze­cho­wy­wa­ne tyl­ko przez okres nie­zbęd­ny do za­koń­cze­nia pro­ce­su re­kru­ta­cyj­ne­go, chy­ba, że kan­dy­dat do pra­cy wy­ra­zi wo­lę uczest­ni­cze­nia w przy­szłych re­kru­ta­cjach pro­wa­dzo­nych przez Ad­mi­ni­stra­to­ra Da­nych (w ta­kiej sy­tu­acji da­ne oso­bo­we bę­dą prze­cho­wy­wa­ne 12 mie­się­cy),</p><p> 5) Po­sia­da Pa­ni/Pan pra­wo do żą­da­nia od Ad­mi­ni­stra­to­ra do­stę­pu do da­nych oso­bo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, prze­no­sze­nia da­nych, pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wo­bec prze­twa­rza­nia, a tak­że pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy,</p><p> 6) Ma Pa­ni/Pan pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do or­ga­nu nad­zor­cze­go,</p><p> 7) Zgo­da na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­na, jed­nak nie wy­ra­że­nie zgo­dy skut­ku­je bra­kiem moż­li­wo­ści uczest­nic­twa w pro­ce­sie re­kru­ta­cji.</p>
  • Dodane o 14:42, 24 maja 2019
  • Wyświetleń:3
  • ID ogłoszenia: 532716037

Ogłoszenia użytkownika P. W. Autos Sp. z o.o.