To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Pozostałe oferty pracy w Tarnów.

Geodeta Tarnów

Tarnów, Małopolskie Dodane o 16:58, 14 lutego 2019, ID ogłoszenia: 505625651

MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie poszukuje pracownika na stanowisko: Geodeta
Miejsce pracy: Tarnów

Od kandydata oczekujemy:
 Wykształcenia wyższego geodezyjnego lub pokrewnego;
 Ogólnej znajomości oprogramowania GIS;
 Umiejętności pracy w zespole;
 Mile widziana znajomość fotogrametrii, zagadnień związanych z Numerycznym Modelem Terenu czy skaningiem laserowym.

Oczekiwane predyspozycje osobowościowe:
 Silna motywacja do pracy, inicjatywa i zaangażowanie;
 Samodzielność.

Oferujemy:
 Pracę w Tarnowie;
 Pracę w wymiarze pełnego etatu;
 Pracę w biurze;
 Możliwość kontynuacji zatrudnienia na innych projektach.

Oferty zawierające CV prosimy kierować drogą elektroniczną do dnia 18.03.2019 r.
Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych.

Klauzula informacyjna – dane osobowe

1. Działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuję Pana/Panią, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest MGGP S.A., zwana dalej Spółką, z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów;
2) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków Spółki jako pracodawcy określonych w obowiązujących przepisach prawa (w tym przepisów podatkowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych) a związanych z rozpoczęciem, trwaniem i zakończeniem stosunku pracy pomiędzy Spółką a Panem/Panią. Spółka będzie też przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zadań związanych z działalnością gospodarczą Spółki w szczególności na potrzeby postępowań przetargowych, w których Spółka będzie brać udział;
3) zakres przetwarzanych danych: dane określone w art. 221 Kodeksu pracy w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres korespondencyjny, nr konta bankowego, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia a także adres email, telefon, wizerunek, dane dotyczące doświadczenia zawodowego;
4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. a, c i f RODO;
5) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią, dane będą też udostępnianie innym odbiorcom na potrzeby związane z postępowaniami przetargowymi, w których Spółka bierze udział;
6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:
a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone
7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie zatrudnienia oraz wynikającym z przepisów prawa okresie po zakończeniu zatrudnienia oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z zatrudnieniem lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i/lub z dochodzeniem roszczeń;
8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) podanie danych osobowych innych niż wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne;
11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
2. Spółka wskazuje adres do kontaktu w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi (podany na stronie internetowej Spółki).

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z klauzulą informacyjną.
Jednocześnie dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie w celu określonym w pkt. 1 ppkt. 2) powyżej przez Spółkę moich danych osobowych tj. adresu email, numeru telefonu, wizerunku, a także danych dotyczących doświadczenia zawodowego.

Wyświetleń:540
Wszystkie ogłoszenia tego użytkownika

Ogłoszenia użytkownika rekrutacja

Brak zdjęcia
Brak zdjęcia

Technik pomiarowy ze znajomością branży

Pozostałe oferty pracy

14 mar

Brak zdjęcia

Geodeta obsługa terenowa Ostrów Mazowiecka

Pozostałe oferty pracy

14 mar

Brak zdjęcia

Asystent Geodety Kraków

Pozostałe oferty pracy

14 mar

Brak zdjęcia
Pokaż pozostałe ogłoszenia tego użytkownika