Działki Magazyny Hale Na sprzedaż Nowy Dwór Maz. Nowy Dwór Mazowiecki - image 1

Działki Magazyny Hale Na sprzedaż Nowy Dwór Maz.

13 461 000 zł
Opis
Obwieszczenie o przetargu w drodze pisemnego zbierania ofert

Spółdzielnia Handlowa „Samopomoc” w Nowym Dworze Mazowieckim (sprzedający) ogłasza przetarg pisemny, w drodze zbierania ofert, na sprzedaż nieruchomości, na którą składają się:

1. stanowiące prawo użytkowania wieczystego działki położone w Nowym Dworze Maz. przy ul. Towarowej nr 1: o nr ewid. 40/2 obręb 8-11 pow. 0,8257ha, księga wieczysta WA1N/ 445 - pokaż numer telefonu - 2/7 i o nr ewid. 41/14 obręb 8-11 pow. 2,9400ha, księga wieczysta WA1N/ 445 - pokaż numer telefonu - 3/4 wraz z prawem własności budynków i budowli,
2. stanowiąca prawo własności zabudowana działka położona w Nowym Dworze Maz. przy u. Towarowej nr 1, nr ewid. 41/6 obręb 8-11 pow. 0,3038ha księga wieczysta WA1N/ 315 - pokaż numer telefonu - 7/0,
3. stanowiąca prawo własności zabudowana działka położona w Nowym Dworze Maz. przy ul. Nowołęcznej nr 2, nr ewid. 41/7 obręb 8-11 pow. 0,1972ha, księga wieczysta WA1N/ 807 - pokaż numer telefonu - 3/0.
Termin i miejsce przetargu (otwarcie ofert): 23 marzec 2021roku przy ul. Towarowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Cena wywoławcza: 13. 461. 000 (trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy 0/100) złotych netto, która będzie powiększona o należny podatek VAT płatny przez nabywcę, a w przypadku jego braku nabywca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych lub innych zobowiązań podatkowych, jeżeli takie zostaną wprowadzone przez właściwe organy.
Warunki przetargu:
1. obowiązek wpłacenia przez każdego oferenta wadium w wysokości 300 000 złotych (trzysta tysięcy złotych 00/100) złotych, przelewem na konto sprzedającego prowadzone przez Bank PEKAO S.A. o nr 231 - pokaż numer telefonu - 111 - pokaż numer telefonu - 426 - pokaż numer telefonu - 1 z dopiskiem „wadium przetarg” w terminie do dnia 19.03.2021r. Termin wpłaty uważa się za zachowany jeżeli wadium wpłynęło na konto sprzedającego nieprzekraczalnie do dnia 19.03.2021r;
2. złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg – Towarowa 1” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2021r. do godz. 13.00 w biurze Spółdzielni Handlowej „Samopomoc” w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Towarowej 1;
3. zapoznanie się z przedmiotem przetargu i wyłożonymi dokumentami w tym z Regulaminem przetargu, w dni powszednie od 9:00 do 12:00, po uprzednim umówieniu się ze sprzedającym, numer telefonu sprzedającego: 607 - pokaż numer telefonu - ;
4. oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta będącego osobą prawną lub innym podmiotem, (potwierdzone odpisem z właściwego rejestru, termin ważności 1 miesiąc),
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty zgodnie z Regulaminem,
5) dowód terminowego wniesienia wadium,
6) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu, wyłożonymi dokumentami i z przedmiotem przetargu oraz z zasadami zapłaty ceny,
7) termin wiązania oferty stanowiący minimum 45 dni kalendarzowych, przy czym bieg terminu rozpoczyna się od momentu otwarcia ofert.
5. oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela (pełnomocnika), podpisu wymagają wszystkie załączniki złożone do oferty w tym dokumenty i oświadczenia, dokumenty oryginalne na których nie można złożyć podpisu wymagają załączonej, oddzielnej, spiętej z dokumentem karty potwierdzającej złożenie dokumentu wraz z podpisem, pełnomocnictwo wymaga co najmniej podpisu notarialnie poświadczonego i musi być dołączone do oferty w oryginale,
6. do oferty należy dołączyć w oryginałach dokumenty wyczerpująco określające status prawny podmiotu składającego ofertę, podpisane przez oferenta lub jego pełnomocnika oraz podpisane oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na które wadium winno być zwrócone w przypadku braku wyboru oferty,
7. sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty,
8. przetarg jest ważny bez względu na liczbę zgłoszonych ofert.

Wadium:
- przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy,
- zostanie zwrócone niezwłocznie tym oferentom, których oferty nie będą przyjęte,
- zaliczone na poczet ceny po wyborze oferty,
- sprzedający nie nalicza odsetek od wadium.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert w każdym czasie bez podania przyczyny.
Telefon kontaktowy 607 - pokaż numer telefonu - .
  • Dodane o 12:55, 26 lutego 2021
  • Wyświetleń:47
  • ID ogłoszenia: 651168325
Zgłoś naruszenie

Dodaj załącznik
Użytkownik
  • Napisz wiadomość
Lokalizacja

Nowy Dwór Mazowiecki, nowodworski, Mazowieckie