BIOETANOL BIOKOMINEK 10L pomarańcz paliwo etanol Brzeg - image 1

BIOETANOL BIOKOMINEK 10L pomarańcz paliwo etanol

85 zł
Opis
BIOETANOL BIOKOMINEK 2 x 5L - 10L
Zestaw 2 szt

zapach:

POMARAŃCZA

Bioetanol sporządzany jest na bazie alkoholu etylowego pochodzenia roślinnego. Nie pozostawia na kominku śladów sadzy czy popiołu. Produktami spalania są dwutlenek węgla i para wodna, które wydzielają się w ilościach bezpiecznych dla otoczenia. Spalanie biopaliwa nie wymaga specjalnych przewodów kominkowych. Etanol użyty do produkcji jest wysokiej jakości i nie wydziela zapachu ani dymu.

Sposób użycia: napełnić zbiornik lub opakowanie na produkt zgodnie z instrukcją biokominka. Nie dolewać w pobliżu źródeł ognia. Podpalić ostrożnie nie pozostawiając nad ogniem, a w bezpiecznej odległości.

Cechy produktu:

nie wydziela dymu
ekologiczny
nie pozostawia śladów sadzy i popiołu
wydajny
bezpieczny dla zdrowia (pochodnymi spalania są jedynie mała ilość dwutlenku węgla i pary wodnej)
posiada atest PZH
Środki ostrożności i rodzaje zagrożeń. Zwroty określające rodzaj zagrożenia:

H225 wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 działa drażniąco na oczy.
Zwroty określające środki ostrożności:

P102 chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P305 + P351 + P338 w przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są.
P370 + P378 w przypadku pożaru użyć pian gaśniczych odpornych na alkohol, CO2, suchych proszków lub mgły wodnej do gaszenia.
P403 + P233 + P235 przechowywać w dobrze wentylowanym, chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętym pojemniku.
P501 zawartość i pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami.
Dane techniczne:

Temperatura topnienia/krzepnięcia: -114,5°C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ok. 78°C
Temperatura zapłonu: 12°C
Gęstość (20°C): ok. 0,78 g/cm3
Zastosowanie biopaliwa bioetanol:
biopaliwo do kominków wewnętrznych
biopaliwo do kominków na zewnątrz
Bioetanol do kominków
paliwo do biokominków
płyn grzewczy do kominków
rozpałka do grilla i kominka
bioetanol
  • Dodane o 09:15, 10 stycznia 2021
  • Wyświetleń:8
  • ID ogłoszenia: 650948333
Zgłoś naruszenie

Dodaj załącznik
Użytkownik
Lokalizacja

Brzeg, brzeski, Opolskie

Ogłoszenia użytkownika EK